OOS là gì? Nghĩa của từ oos

OOS là gì?

OOS“Occupational Overuse Syndrome” trong tiếng Anh.

OOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OOS“Occupational Overuse Syndrome”.

Occupational Overuse Syndrome: Hội chứng lạm dụng nghề nghiệp.

Một số kiểu OOS viết tắt khác:

OneSAF Objective System: Hệ thống Mục tiêu OneSAF.

Open Operating System: Hệ điều hành mở.

Out Of Service: Ngừng phục vụ.

Giải thích ý nghĩa của OOS

OOS có nghĩa “Occupational Overuse Syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng lạm dụng nghề nghiệp”.