OP là gì? Nghĩa của từ op

OP là gì?

OP“Observation Point” trong tiếng Anh.

OP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OP“Observation Point”.

Observation Point: Điểm quan sát.

Một số kiểu OP viết tắt khác:

Observation Post: Bài quan sát.

Ocean Pacific: Ocean Pacific.
thương hiệu đồ bơi và đồ lướt sóng.

Original Poster: Áp phích gốc.
internet.

Order Point: Điểm đặt hàng.
trong quản lý hàng tồn kho.

Overpowered: Overpowered.
thường được dùng để chỉ các nhân vật hư cấu hoặc cơ chế trò chơi.

Giải thích ý nghĩa của OP

OP có nghĩa “Observation Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm quan sát”.