OPSI là gì? Nghĩa của từ opsi

OPSI là gì?

OPSI“Overwhelming post splenectomy infection” trong tiếng Anh.

OPSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPSI“Overwhelming post splenectomy infection”.

Overwhelming post splenectomy infection: Nhiễm trùng sau cắt lách quá mức.

Một số kiểu OPSI viết tắt khác:

UK Office of Public Sector Information: Văn phòng Thông tin Khu vực Công của Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của OPSI

OPSI có nghĩa “Overwhelming post splenectomy infection”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiễm trùng sau cắt lách quá mức”.