OQ là gì? Nghĩa của từ oq

OQ là gì?

OQ“Order Quantity” trong tiếng Anh.

OQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OQ“Order Quantity”.

Order Quantity: Số lượng đặt hàng.
trong quản lý hàng tồn kho.

Giải thích ý nghĩa của OQ

OQ có nghĩa “Order Quantity”, dịch sang tiếng Việt là “Số lượng đặt hàng”.