OR là gì? Nghĩa của từ or

OR là gì?

OR“Operating Room” trong tiếng Anh.

OR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OR“Operating Room”.

Operating Room: Phòng mổ.
phẫu thuật.

Một số kiểu OR viết tắt khác:

Operational/Operations Research: Nghiên cứu Hoạt động / Vận hành.

Oregon: Oregon.
ký hiệu bưu chính.

Overreciprocation: Phản ứng quá mức.

Oriya language: Ngôn ngữ Oriya.
mã ISO 639-1: hoặc.

Giải thích ý nghĩa của OR

OR có nghĩa “Operating Room”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng mổ”.