ORB là gì? Nghĩa của từ orb

ORB là gì?

ORB“Object Request Broker” trong tiếng Anh.

ORB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORB“Object Request Broker”.

Object Request Broker: Nhà môi giới yêu cầu đối tượng.

Giải thích ý nghĩa của ORB

ORB có nghĩa “Object Request Broker”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà môi giới yêu cầu đối tượng”.