ORD là gì? Nghĩa của từ ord

ORD là gì?

ORD“Office of Research and Development” trong tiếng Anh.

ORD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORD“Office of Research and Development”.

Office of Research and Development: Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển.

Một số kiểu ORD viết tắt khác:

Operational Requirements Document: Tài liệu Yêu cầu Hoạt động.

O'Hare International Airport: Sân bay Quốc tế O'Hare.
ở Chicago, Illinois - Mã Sân bay IATA ORD.

Giải thích ý nghĩa của ORD

ORD có nghĩa “Office of Research and Development”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển”.