ORE là gì? Nghĩa của từ ore

ORE là gì?

ORE“Object Reuse and Exchange” trong tiếng Anh.

ORE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORE“Object Reuse and Exchange”.

Object Reuse and Exchange: Tái sử dụng và trao đổi đối tượng.
Thuật ngữ đề cập đến tiêu chuẩn Internet.

Một số kiểu ORE viết tắt khác:

Orange Municipal Airport: Sân bay thành phố Orange.
Mã cũa một sân bay tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ORE

ORE có nghĩa “Object Reuse and Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Tái sử dụng và trao đổi đối tượng”.