ORF là gì? Nghĩa của từ orf

ORF là gì?

ORF“Operational iness Float” trong tiếng Anh.

ORF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORF“Operational iness Float”.

Operational iness Float: Hoạt động iness Float.

Giải thích ý nghĩa của ORF

ORF có nghĩa “Operational iness Float”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động iness Float”.