ORM là gì? Nghĩa của từ orm

ORM là gì?

ORM“Oromo language” trong tiếng Anh.

ORM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORM“Oromo language”.

Oromo language: Ngôn ngữ Oromo.
mã ISO 639-2: orm.

Giải thích ý nghĩa của ORM

ORM có nghĩa “Oromo language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Oromo”.