ORSA là gì? Nghĩa của từ orsa

ORSA là gì?

ORSA“Oxacillin-resistant Staphylococcus aureus” trong tiếng Anh.

ORSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORSA“Oxacillin-resistant Staphylococcus aureus”.

Oxacillin-resistant Staphylococcus aureus: Staphylococcus aureus kháng oxacillin.

Một số kiểu ORSA viết tắt khác:

Operations Research Society of America: Hiệp hội Nghiên cứu Hoạt động của Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ORSA

ORSA có nghĩa “Oxacillin-resistant Staphylococcus aureus”, dịch sang tiếng Việt là “Staphylococcus aureus kháng oxacillin”.