OSDL là gì? Nghĩa của từ osdl

OSDL là gì?

OSDL“Open Source Development Labs” trong tiếng Anh.

OSDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSDL“Open Source Development Labs”.

Open Source Development Labs: Phòng thí nghiệm phát triển nguồn mở.

Giải thích ý nghĩa của OSDL

OSDL có nghĩa “Open Source Development Labs”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm phát triển nguồn mở”.