OSIA là gì? Nghĩa của từ osia

OSIA là gì?

OSIA“On-Site Inspection Agency” trong tiếng Anh.

OSIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSIA“On-Site Inspection Agency”.

On-Site Inspection Agency: Cơ quan Kiểm tra Tại chỗ.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của OSIA

OSIA có nghĩa “On-Site Inspection Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Kiểm tra Tại chỗ”.