OSM là gì? Nghĩa của từ osm

OSM là gì?

OSM“One Saturday Morning” trong tiếng Anh.

OSM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSM“One Saturday Morning”.

One Saturday Morning: Một buổi sáng thứ bảy.

Giải thích ý nghĩa của OSM

OSM có nghĩa “One Saturday Morning”, dịch sang tiếng Việt là “Một buổi sáng thứ bảy”.