OSPA là gì? Nghĩa của từ ospa

OSPA là gì?

OSPA“Operations Security Professional's Association” trong tiếng Anh.

OSPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSPA“Operations Security Professional's Association”.

Operations Security Professional's Association: Hiệp hội các chuyên gia bảo mật hoạt động.

Một số kiểu OSPA viết tắt khác:

Oregon School Psychologists Association: Hiệp hội các nhà tâm lý học trường Oregon.

Giải thích ý nghĩa của OSPA

OSPA có nghĩa “Operations Security Professional's Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các chuyên gia bảo mật hoạt động”.