OSU là gì? Nghĩa của từ osu

OSU là gì?

OSU“Ohio State University” trong tiếng Anh.

OSU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSU“Ohio State University”.

Ohio State University: Đại học bang Ohio.

Một số kiểu OSU viết tắt khác:

Oklahoma State University: Đại học Bang Oklahoma.

Giải thích ý nghĩa của OSU

OSU có nghĩa “Ohio State University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học bang Ohio”.