OTS là gì? Nghĩa của từ ots

OTS là gì?

OTS“Off The Scale” trong tiếng Anh.

OTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTS“Off The Scale”.

Off The Scale: Ngoài quy mô.

Giải thích ý nghĩa của OTS

OTS có nghĩa “Off The Scale”, dịch sang tiếng Việt là “Ngoài quy mô”.