OTW là gì? Nghĩa của từ otw

OTW là gì?

OTW“On The Way” trong tiếng Anh.

OTW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTW“On The Way”.

On The Way: Trên đường.

Giải thích ý nghĩa của OTW

OTW có nghĩa “On The Way”, dịch sang tiếng Việt là “Trên đường”.