OTYBL là gì? Nghĩa của từ otybl

OTYBL là gì?

OTYBL“Over To You Blue Leader” trong tiếng Anh.

OTYBL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTYBL“Over To You Blue Leader”.

Over To You Blue Leader: Over To You Blue Leader.

Giải thích ý nghĩa của OTYBL

OTYBL có nghĩa “Over To You Blue Leader”, dịch sang tiếng Việt là “Over To You Blue Leader”.