OURS là gì? Nghĩa của từ ours

OURS là gì?

OURS“Organization Useful Rehabilitation Service” trong tiếng Anh.

OURS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OURS“Organization Useful Rehabilitation Service”.

Organization Useful Rehabilitation Service: Dịch vụ Phục hồi hữu ích cho Tổ chức.

Một số kiểu OURS viết tắt khác:

One Union of Regional Staff: Một Liên minh Nhân viên Khu vực.

Office of Undergraduate Research and Scholarship: Văn phòng Nghiên cứu Đại học và Học bổng.

Observatory on the Universality of Rights: Đài quan sát về tính phổ biến của quyền.
OURs.

Oxford University Railway Society: Hiệp hội Đường sắt Đại học Oxford.

Giải thích ý nghĩa của OURS

OURS có nghĩa “Organization Useful Rehabilitation Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Phục hồi hữu ích cho Tổ chức”.