OVH là gì? Nghĩa của từ ovh

OVH là gì?

OVH“Open Vessel Harvesting” trong tiếng Anh.

OVH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OVH“Open Vessel Harvesting”.

Open Vessel Harvesting: Khai thác tàu mở.

Một số kiểu OVH viết tắt khác:

Ohio Veterans Homes: Nhà Cựu chiến binh Ohio.

Giải thích ý nghĩa của OVH

OVH có nghĩa “Open Vessel Harvesting”, dịch sang tiếng Việt là “Khai thác tàu mở”.