OVN là gì? Nghĩa của từ ovn

OVN là gì?

OVN“Open Value Network” trong tiếng Anh.

OVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OVN“Open Value Network”.

Open Value Network: Mở mạng giá trị.

Một số kiểu OVN viết tắt khác:

Online Virginia Network: Mạng Virginia trực tuyến.

Giải thích ý nghĩa của OVN

OVN có nghĩa “Open Value Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mở mạng giá trị”.