OW là gì? Nghĩa của từ ow

OW là gì?

OW“Old Wykehamist” trong tiếng Anh.

OW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OW“Old Wykehamist”.

Old Wykehamist: Old Wykehamist.

Giải thích ý nghĩa của OW

OW có nghĩa “Old Wykehamist”, dịch sang tiếng Việt là “Old Wykehamist”.