OWN là gì? Nghĩa của từ own

OWN là gì?

OWN“Oprah Winfrey Network” trong tiếng Anh.

OWN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OWN“Oprah Winfrey Network”.

Oprah Winfrey Network: Mạng Oprah Winfrey.

Giải thích ý nghĩa của OWN

OWN có nghĩa “Oprah Winfrey Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng Oprah Winfrey”.