OXT là gì? Nghĩa của từ oxt

OXT là gì?

OXT“Oxytocin” trong tiếng Anh.

OXT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OXT“Oxytocin”.

Oxytocin: Oxytocin.

Giải thích ý nghĩa của OXT

OXT có nghĩa “Oxytocin”, dịch sang tiếng Việt là “Oxytocin”.