OZ là gì? Nghĩa của từ oz

OZ là gì?

OZ“Ounce” trong tiếng Anh.

OZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OZ“Ounce”.

Ounce: Ounce.

Giải thích ý nghĩa của OZ

OZ có nghĩa “Ounce”, dịch sang tiếng Việt là “Ounce”.