P là gì? Nghĩa của từ p

P là gì?

P“Peta” trong tiếng Anh.

P là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng P“Peta”.

Peta: Ngạ quỷ.

Một số kiểu P viết tắt khác:

Phosphorus: Phốt pho.

Pico: Pico.
p.

Giải thích ý nghĩa của P

P có nghĩa “Peta”, dịch sang tiếng Việt là “Ngạ quỷ”.