P2P là gì? Nghĩa của từ p2p

P2P là gì?

P2P“Peer-to-peer” trong tiếng Anh.

P2P là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng P2P“Peer-to-peer”.

Peer-to-peer: Peer-to-peer.
mạng.

Giải thích ý nghĩa của P2P

P2P có nghĩa “Peer-to-peer”, dịch sang tiếng Việt là “Peer-to-peer”.