PAA là gì? Nghĩa của từ paa

PAA là gì?

PAA“Position Area for Artillery” trong tiếng Anh.

PAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAA“Position Area for Artillery”.

Position Area for Artillery: Khu vực vị trí cho pháo binh.

Giải thích ý nghĩa của PAA

PAA có nghĩa “Position Area for Artillery”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực vị trí cho pháo binh”.