PAC là gì? Nghĩa của từ pac

PAC là gì?

PAC“Pan Africanist Congress” trong tiếng Anh.

PAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAC“Pan Africanist Congress”.

Pan Africanist Congress: Đại hội chủ nghĩa châu Phi.

Một số kiểu PAC viết tắt khác:

Partial Solar Calibrator: Máy hiệu chuẩn một phần năng lượng mặt trời.

Patriot Advanced Capabilities: Yêu nước Nâng cao Năng lực.

Political action committee: Ủy ban hành động chính trị.

Primary Auditory Cortex: Vỏ não thính giác chính.

Giải thích ý nghĩa của PAC

PAC có nghĩa “Pan Africanist Congress”, dịch sang tiếng Việt là “Đại hội chủ nghĩa châu Phi”.