PACOM là gì? Nghĩa của từ pacom

PACOM là gì?

PACOM“Pacific Command” trong tiếng Anh.

PACOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PACOM“Pacific Command”.

Pacific Command: Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của PACOM

PACOM có nghĩa “Pacific Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương”.