PAHO là gì? Nghĩa của từ paho

PAHO là gì?

PAHO“Pan American Health Organization” trong tiếng Anh.

PAHO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAHO“Pan American Health Organization”.

Pan American Health Organization: Tổ chức Y tế Liên Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của PAHO

PAHO có nghĩa “Pan American Health Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Y tế Liên Mỹ”.