PAKISTAN là gì? Nghĩa của từ pakistan

PAKISTAN là gì?

PAKISTAN“Punjab, Afghan states, Kashmir, sIndh, baluchiSTAN” trong tiếng Anh.

PAKISTAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAKISTAN“Punjab, Afghan states, Kashmir, sIndh, baluchiSTAN”.

Punjab, Afghan states, Kashmir, sIndh, baluchiSTAN: Punjab, các bang Afghanistan, Kashmir, sIndh, baluchiSTAN.

Giải thích ý nghĩa của PAKISTAN

PAKISTAN có nghĩa “Punjab, Afghan states, Kashmir, sIndh, baluchiSTAN”, dịch sang tiếng Việt là “Punjab, các bang Afghanistan, Kashmir, sIndh, baluchiSTAN”.