PAPER là gì? Nghĩa của từ paper

PAPER là gì?

PAPER“Precision Array for Probing the Epoch of Reionization” trong tiếng Anh.

PAPER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAPER“Precision Array for Probing the Epoch of Reionization”.

Precision Array for Probing the Epoch of Reionization: Mảng chính xác để chứng minh kỷ nguyên tái ion hóa.

Giải thích ý nghĩa của PAPER

PAPER có nghĩa “Precision Array for Probing the Epoch of Reionization”, dịch sang tiếng Việt là “Mảng chính xác để chứng minh kỷ nguyên tái ion hóa”.