PARAM là gì? Nghĩa của từ param

PARAM là gì?

PARAM“Parameter” trong tiếng Anh.

PARAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PARAM“Parameter”.

Parameter: Tham số.

Giải thích ý nghĩa của PARAM

PARAM có nghĩa “Parameter”, dịch sang tiếng Việt là “Tham số”.