PARWIG là gì? Nghĩa của từ parwig

PARWIG là gì?

PARWIG“Power Augmented Ram Wing In Ground” trong tiếng Anh.

PARWIG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PARWIG“Power Augmented Ram Wing In Ground”.

Power Augmented Ram Wing In Ground: Power Augmented Ram Wing In Ground.
hình dạng cánh máy bay.

Giải thích ý nghĩa của PARWIG

PARWIG có nghĩa “Power Augmented Ram Wing In Ground”, dịch sang tiếng Việt là “Power Augmented Ram Wing In Ground”.