PAS là gì? Nghĩa của từ pas

PAS là gì?

PAS“Personal Access System” trong tiếng Anh.

PAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAS“Personal Access System”.

Personal Access System: Hệ thống truy cập cá nhân.

Giải thích ý nghĩa của PAS

PAS có nghĩa “Personal Access System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống truy cập cá nhân”.