PAWS là gì? Nghĩa của từ paws

PAWS là gì?

PAWS“Phased Array Warning System” trong tiếng Anh.

PAWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAWS“Phased Array Warning System”.

Phased Array Warning System: Hệ thống cảnh báo mảng theo giai đoạn.

Một số kiểu PAWS viết tắt khác:

Progressive Animal Welfare Society: Hiệp hội phúc lợi động vật tiến bộ.

Giải thích ý nghĩa của PAWS

PAWS có nghĩa “Phased Array Warning System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống cảnh báo mảng theo giai đoạn”.