PAYE là gì? Nghĩa của từ paye

PAYE là gì?

PAYE“Pay As You Earn” trong tiếng Anh.

PAYE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAYE“Pay As You Earn”.

Pay As You Earn: Trả tiền khi bạn kiếm được.

Giải thích ý nghĩa của PAYE

PAYE có nghĩa “Pay As You Earn”, dịch sang tiếng Việt là “Trả tiền khi bạn kiếm được”.