PB là gì? Nghĩa của từ pb

PB là gì?

PB“PolyButylene” trong tiếng Anh.

PB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PB“PolyButylene”.

PolyButylene: PolyButylen.

Một số kiểu PB viết tắt khác:

Lead: Chì.
Album tiếng Latinh: Pb.

Giải thích ý nghĩa của PB

PB có nghĩa “PolyButylene”, dịch sang tiếng Việt là “PolyButylen”.