PBCK là gì? Nghĩa của từ pbck

PBCK là gì?

PBCK“Problem Between Chair and Keyboard” trong tiếng Anh.

PBCK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBCK“Problem Between Chair and Keyboard”.

Problem Between Chair and Keyboard: Vấn đề giữa ghế và bàn phím.

Giải thích ý nghĩa của PBCK

PBCK có nghĩa “Problem Between Chair and Keyboard”, dịch sang tiếng Việt là “Vấn đề giữa ghế và bàn phím”.