PBOH là gì? Nghĩa của từ pboh

PBOH là gì?

PBOH“Please Become Old History” trong tiếng Anh.

PBOH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBOH“Please Become Old History”.

Please Become Old History: Hãy trở thành lịch sử cũ.

Giải thích ý nghĩa của PBOH

PBOH có nghĩa “Please Become Old History”, dịch sang tiếng Việt là “Hãy trở thành lịch sử cũ”.