PC14 là gì? Nghĩa của từ pc14

PC14 là gì?

PC14“Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội” trong tiếng Việt.

PC14 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PC14“Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Giải thích ý nghĩa của PC14

PC14 có nghĩa “Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội” trong tiếng Việt.