PC15 là gì? Nghĩa của từ pc15

PC15 là gì?

PC15“Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ” trong tiếng Việt.

PC15 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PC15“Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.

Giải thích ý nghĩa của PC15

PC15 có nghĩa “Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ” trong tiếng Việt.