PC16 là gì? Nghĩa của từ pc16

PC16 là gì?

PC16“Phòng Cảnh sát điều tra” trong tiếng Việt.

PC16 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PC16“Phòng Cảnh sát điều tra”.

Phòng Cảnh sát điều tra.

Giải thích ý nghĩa của PC16

PC16 có nghĩa “Phòng Cảnh sát điều tra” trong tiếng Việt.