PC17 là gì? Nghĩa của từ pc17

PC17 là gì?

PC17“Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý” trong tiếng Việt.

PC17 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PC17“Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý”.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.

Giải thích ý nghĩa của PC17

PC17 có nghĩa “Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý” trong tiếng Việt.