PCB là gì? Nghĩa của từ pcb

PCB là gì?

PCB“Printed circuit board” trong tiếng Anh.

PCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCB“Printed circuit board”.

Printed circuit board: Bảng mạch in.
bảng được sử dụng trong điện tử.

Giải thích ý nghĩa của PCB

PCB có nghĩa “Printed circuit board”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng mạch in”.