PCBL là gì? Nghĩa của từ pcbl

PCBL là gì?

PCBL“Phòng chống bão lụt” trong tiếng Việt.

PCBL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCBL“Phòng chống bão lụt”.

Phòng chống bão lụt.

Giải thích ý nghĩa của PCBL

PCBL có nghĩa “Phòng chống bão lụt” trong tiếng Việt.