PCBTH là gì? Nghĩa của từ pcbth

PCBTH là gì?

PCBTH“Phổ cập bậc trung học” trong tiếng Việt.

PCBTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCBTH“Phổ cập bậc trung học”.

Phổ cập bậc trung học.

Giải thích ý nghĩa của PCBTH

PCBTH có nghĩa “Phổ cập bậc trung học” trong tiếng Việt.