PCCC là gì? Nghĩa của từ pccc

PCCC là gì?

PCCC“Phòng cháy chữa cháy” trong tiếng Việt.

PCCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCCC“Phòng cháy chữa cháy”.

Phòng cháy chữa cháy.

Giải thích ý nghĩa của PCCC

PCCC có nghĩa “Phòng cháy chữa cháy” trong tiếng Việt.